Regulament Loialitate

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE, Loyalty Card Discount -10% 

Art. 1 ORGANIZATOR

Campania promoționala„Loyalty card discount -10% EPIL S.R.L, persoana juridică română, cu sediul social în Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr. 23 E, et 2, ap 36, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr J04/1991/10.10.2019, CUI 42055850, , reprezentată prin Popa Dorin, în calitate de Administrator.  Campania promoțională „Loyalty card -10%” se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la aceasta campanie promoțională este de acord cu prevederilor prezentului Regulament

Art. 2 TEMEIUL LEGAL

Campania promoționala „Loyalty card discount -10%” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, în scop de reclamă şi publicitate pentru promovarea produselor şi a serviciilor oferite de Organizator

Art. 3 LOCUL SI PERIOADA DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania„Loyalty card discount -10%” se desfășoară în perioada 20 nov 2022 – 31 dec 2023, în toate saloanele AMAZING SKIN deținute de ORGANIZATOR:

1 BUCUREȘTI Aleea Alexandru nr 10, etaj 2, sect 1, București 0732 787 118
2 BRĂILA Str. 1 Decembrie 1918, nr 85, etaj 0732 787 118
3 GALAȚI Str. Română nr 149 0732 787 118
4 POPEȘTI LEORDENI Strada Popești vest nr 4, bloc 1, parter 0732 787 118
5 IAȘI Str Octav Băncilă nr 7, salon Peony 0742 157 752
6 BACĂU Str. Ioniță Sandu Sturza nr 52 0742 157 752

Campania este anunțată și pe site-ul oficial AMAZINGSKIN.ro

Art. 4 PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂArt

4.1 Poate participa la prezenta campanie orice persoană fizică sau juridică de pe teritoriul României, care deține imaginea cardului de fidelitate AMAZING SKIN, salvată în telefonul propriu;

4.2 Participarea la Campanie impune cunoasterea si acceptarea integral ă, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

4.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.amazingskin.ro, precum și în saloanele deținute de Organizator de pe teritoriul României enumerate ila Art. 3

Art. 5 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

5..1 Orice persoană fizică care deține imaginea cardului de fidelitate AMAZING SKIN (vezi mai jos), poate participa la prezenta Campanie, prin achiziționarea unuia sau mai multor serviciiși prezentarea imaginii cardului de fidelitate, beneficiind astfel de o reducere de -10% din valoarea achizițieiprezentului Regulementului Regulament.

5.2. Reducerea de -10% se aplicătuturor pachetelor trecute în site la secțiunea „OFERTE SPECIALE” : https://www.amazingskin.ro/oferte-specialeReducerea de -10% se aplică tuturor serviciilor pe care le prestează saloanele AMAZING SKIN, aplicându-se la prețurile per ședință așa cum sunt trecute în site la Secțiune „PREȚURI”: https://www.amazingskin.ro/price

5.3 Reducerea de -10% se aplicădoar atunci când vor fi înteplinite simultan următoarele condiții:

1. Clientul să dețină imaginea  cardului de fidelitate Amazing Skin, salvată în telefon;

2. Clientul săachiziționeze unul sau mai multe servicii 5.4 Simpla participare la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integralăși necondiționată de către orice Participant a prevederilor prezentului Regulament

5.5 Campania va fi semnalizată în site aici: https://www.amazingskin.ro/oferte-speciale.
Campania va fi promovată în mediul online pe diferite canale de social media cu bannerele de mai jos: 

Prezentul Regulament va fi la dispoziția clienților pe toată perioada de desfășurare a campaniei, atât în saloanele fizice stipulate la Art. 3  cât și în online pe site-ul AMAZINGSKIN.ro/Regulamente

Art. 7 ACORDAREA REDUCERII

Acordarea Reducerii se realizează direct la casa de marcat, în momentulachiziționării serviciilor. 

Art. 8 TAXE

Clienților care participă la această campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Română în cazul solicitării scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Art. 1 de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizării prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea până la saloanele enumerate la Art. 3). 

Art. 9 DIVERSE

În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfășurarea acestei campanii promoționale, S. C. LASER SKIN EPIL S.R.L își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune. 

Art. 10 REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prin participarea la prezenta campanie, Clienții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui regulament. Pentru întrebări legate de campania promoțională, Clienții pot suna de luni pana vineri intre orele 10:00 – 18:00, la numărul de telefon 0732 787 118 sau la 0742 157 752 începând cu data de 20.11.2022 și până la data de 31.12.2023, unde vor primi informațiile legate de prezenta campanie promoțională.

Art. 11 ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea

Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Clienților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Art. 12 LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator și Clienti la prezenta campanie promoționala se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Legea aplicabilă este legea română.

Art. 13  INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII 677/2001

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat gratuit in magazinului, sau online,  pe wwwtoncorner.ro. Participarea la promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a întrerupe oricând desfãşurarea acestei Promoţii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data modificării printr-un act adiţional la prezentul Regulament. Până la data unei eventuale modificări a Promoţiei, Organizatorul va respecta condiţiile stipulate în prezentul Regulament.

S. C. LASER SKIN EPIL S.R.L

Fa-ti o programare

Suna acum sau trimite un mesaj, pentru a putea face o programare.

    BucurestiPopesti-LeordeniBacauIasiBrailaGalati


    Scroll to Top